In dit deel van onze privacyverklaring treft u informatie aan over de verwerking van uw persoonsgegevens voor de juridische dienstverlening Ünalan Advocaten (hierna ook aangeduid met ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’).  Op grond van de voor ons geldende Gedragsregels houden wij uw persoonsgegevens geheim, tenzij wij uw persoonsgegevens op grond van de Gedragsregels aan derden mogen of moeten verstrekken (denk daarbij bijvoorbeeld aan de rechtbank, Raad voor Rechtsbijstand, deurwaarder, gemeente). Wij verwerken uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Uiteraard voldoen wij daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere privacyregelgeving. Lees hieronder de privacyverklaring.

Persoonsgegevens

In het kader van onze juridische dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens van onze cliënten en van personen waarvan zich informatie in onze dossiers bevindt. De informatie kunnen wij van uzelf hebben verkregen of via derden, zoals via onze opdrachtgevers, via gerechtelijke instanties of via wederpartijen.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens (indien van toepassing) verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
 • Titulatuur
 • Zakelijke gegevens, zoals uittreksel handelsregister en BTW-nummers
 • Bedrijfsnaam en functie
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer (indien van toepassing)
 • Pasfoto/Kopie paspoort  (indien van toepassing)
 • Bank- en betaalgegevens
 • Inhoud van dossier, zoals correspondentie, processtukken, adviezen en uiteenlopende stukken die verband houden met de een aan ons verstrekte opdracht tot juridische dienstverlening
 • Inhoud van communicatie via e-mail, telefoon of op andere wijze
 • Verslaglegging van besprekingen
 • Camerabeelden (bij bezoek aan ons kantoor)

Doeleinden

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor onze juridische dienstverlening.  Meer in het bijzonder verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten van opdracht tot het verlenen van juridische diensten, zoals het geven van adviezen, het voeren van procedures voor cliënten en het verrichten van overige juridische werkzaamheden
 • het aanleggen en beheren van het cliëntenbestand
 • conflictcheck
 • het onderhouden van contact met cliënten en andere bij het dossier betrokken partijen
 • het naleven van de identificatieplicht op grond van de Advocatenwet en indien van toepassing op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme
 • facturering, crediteuren- en debiteurenbeheer
 • het innen van vorderingen en het nemen van incassomaatregelen
 • archivering
 • beheer en beveiliging van gebouwen, bezittingen en digitale systemen
 • het afleggen van verantwoording aan de Nederlandse Orde van Advocaten of andere bevoegde instanties en toezichthouders
 • marketing en relatiebeheer
 • het onderzoeken en meten van klanttevredenheid
 • het doen van accountantscontrole
 • het naleven van wet- en regelgeving
 • het voldoen aan rechterlijke bevelen
 •  het voeren van geschillen

Grondslagen voor de verwerking

Wij baseren het verwerken van uw persoonsgegevens op artikel 6 onder b van de AVG (het uitvoeren van overeenkomsten van opdracht tot het verlenen van juridische dienstverlening). Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de identificatieplicht of fiscale verplichtingen.

Tot slot baseren wij het verwerken van uw persoonsgegevens soms op artikel 6 onder f AVG (gerechtvaardigd belang). Dat doen wij bijvoorbeeld als wij uw persoonsgegevens verwerken voor:

 • het bieden van een efficiënte dienstverlening;
 • het verbeteren van onze diensten;
 • het beschermen van onze financiële en professionele belangen;
 • het verwerven van nieuwe zaken en cliënten;
 • het beveiligen en beheren van onze eigendommen en systemen.

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal u afzonderlijk om toestemming worden gevraagd. De door u verleende toestemming kunt u te allen tijden intrekken. De verwerking van uw persoonsgegevens tot aan het intrekken van uw toestemming is wel rechtmatig.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze juridische dienstverlening maken wij gebruik van diensten van derden zoals IT-dienstverleners en deurwaarders.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tot juridische dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van  persoonsgegevens aan rechterlijke instanties, Raad voor Rechtsbijstand, deurwaarders en gemeente.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens daarnaast aan derden als wij daar op grond van een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel toe verplicht zijn.

Bewaartermijn

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken en in overeenstemming met wettelijke bewaarplichten. Cliëntdossiers worden om verantwoordingsredenen en omwille van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering 5 jaar bewaard.

Uw rechten

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling of afscherming van uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons om verwijdering van uw persoonsgegevens verzoeken, bijvoorbeeld als wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van toestemming en u uw toestemming heeft ingetrokken. U kunt tot slot bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Wij streven ernaar binnen een baand op uw verzoek te reageren.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens kunt u per e-mail richten aan Ünalan Advocaten via info@unalanadvocaten.nl of te bellen naar 026-205 77 77 of per post:

Ünalan Advocaten

mr. E.N. van Kleffensstraat 4 Unit 4-1

6842CV Arnhem

Klacht

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Ünalan Advocaten, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Ünalan Advocaten kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden op de website gepubliceerd.