Algemene voorwaarden

Artikel 1

Ünalan advocatenkantoor is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak met het doel om de rechtspraktijk in de breedste zin des woords te beoefenen. Het kantoor is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met het registratienummer 71978143.

Artikel 2

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht, die wordt gegeven aan Ünalan advocatenkantoor, de eigenaar of aan personen die in dienstbetrekking van of anderszins voor Ünalan advocatenkantoor werkzaam zijn, tenzij voorafgaand aan het tot stand komen van de opdracht anders is overeengekomen.
 2. Als opdrachtgever wordt verstaan: iedere particuliere persoon of rechtspersoon die bevoegd is om namens de onderneming opdracht te verstrekken aan een derde, van wie de opdracht aan Ünalan advocatenkantoor is gegeven inhoudende het verrichten van juridische werkzaamheden welke een inspanningsverbintenis oplevert en uitdrukkelijk niet slechts gebaseerd is op het resultaat.

Artikel 3

De overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand doordat de opdracht door of namens Ünalan advocatenkantoor is aanvaard. Ünalan advocatenkantoor kan daarbij slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten of juristen.

Artikel 4

 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan, en aanvaard door Ünalan advocatenkantoor. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de partners alsmede degenen die voor of ten behoeve van Ünalan advocatenkantoor, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet als het nadrukkelijk de bedoeling is dat opdrachten door bepaalde personen zullen worden uitgevoerd.

 1. b.In afwijking van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek staat het Ünalan advocatenkantoor steeds vrij te bepalen door welke advocaat/jurist de werkzaamheden, nodig voor de uitvoering van de opdracht, zullen worden uitgevoerd.
 2. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis – waaronder ook het nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid van Ünalan advocatenkantoor leidt of kan leiden, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door het Ünalan advocatenkantoor afgesloten beroepsaansprakelijkheids- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft bij SAA Verzekeringen (Twentestraat 88, postbus 9000,  3007 AA Rotterdam), vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekeringen toepasselijke eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar door de opdrachtgever betaalde honorarium, tot een maximum van € 2.500,-. Bij opzet of bewuste roekeloosheid van Ünalan advocatenkantoor of degenen die voor haar werkzaam zijn of zijn geweest geldt die beperking niet. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verschaft.
 3. Ünalan advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
  • door haar, al dan niet in overleg met de opdrachtgever, ingeschakelde derden. Ünalan advocatenkantoor gaat ervan uit, en bedingt bij dezen, dat alle aan haar gegeven opdrachten tevens de bevoegdheid inhouden om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden;
  • elke illegale of kwaadwillige inbreuk binnen de organisatie van Ünalan advocatenkantoor in de elektronische data of systemen, welke resulteert in (functies die leiden tot) het vervormen, corrumperen, manipuleren, kopiëren, verwijderen, vernietigen of vertragen van zulke elektronische data of systemen.
  e. De opdrachtgever vrijwaart Ünalan advocatenkantoor tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met, of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Ünalan advocatenkantoor.
 4. Niet alleen Ünalan advocatenkantoor maar ook personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien deze aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Ünalan advocatenkantoor hebben verlaten.
 5. Alle aanspraken jegens Ünalan advocatenkantoor verjaren, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Ünalan advocatenkantoor, binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd.

Artikel 5

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door Ünalan advocatenkantoor van tijd tot tijd zullen worden vastgesteld. Daarnaast zullen de ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten in rekening worden gebracht, alsmede een kantooropslag van 6% van het vastgestelde honorarium ; dit ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals verzending van reguliere of aangetekende post, kosten van telefoon, fax en elektronische communicatie, kopieerkosten en documentvervaardiging). Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW. Ünalan advocatenkantoor is gerechtigd de toepasselijke tarieven en het percentage kantoorkosten lopende de overeenkomst aan te passen.

Artikel 6

Het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting wordt periodiek aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van declaratie.
b. Klachten over een declaratie c.q. de daarbij in rekening gebrachte werkzaamheden en/of kosten dienen binnen 14 dagen na de declaratiedatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Ünalan advocatenkantoor. Indien niet binnen deze termijn een schriftelijke klacht door Ünalan advocatenkantoor is ontvangen, dan wordt de declaratie c.q. worden de daarbij in rekening gebrachte werkzaamheden en/of kosten geacht te zijn aanvaard.
c. Indien Ünalan advocatenkantoor invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever komen de buitengerechtelijke kosten vallende op die invordering ten laste van de opdrachtgever, met een minimum van 15% van het saldo van de openstaande declaraties en tenminste € 250,00.

Artikel 7

Ünalan advocatenkantoor is steeds gerechtigd voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden een voorschot te verlangen. De werkzaamheden kunnen opgeschort worden als door Ünalan advocatenkantoor gezonden declaraties niet tijdig zijn betaald of als geen voorschot ter dekking van de werkzaamheden voorhanden is. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.

Artikel 8

Ünalan advocatenkantoor is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door Ünalan advocatenkantoor een opdracht te geven, bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.

Artikel 9

Op de rechtsverhouding tussen Ünalan advocatenkantoor en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Ünalan advocatenkantoor voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de bevoegde rechter te Arnhem worden voorgelegd. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt. Indien Ünalan advocatenkantoor als eisende partij optreedt, heeft zij de optie het geschil aanhangig te maken bij een zonder dit beding bevoegde rechter.

 

Artikel 10

Tot slot wordt op de website van Ünalan Advocatenkantoor de kantoorklachtenregeling en het privacystatement gepubliceerd welke ingezien kunnen worden.

Algemene voorwaarden downloaden »