Dit rechtsgebied omvat de regeling van rechten en plichten van werkgevers, werknemers en zelfstandigen terzake van onder andere: ziekte / arbeidsongeschiktheid (WIA), re-integratie na ziekte, werkloosheid, kinderbijslag, nabestaanden, bijstand en toeslagenwet.